Menu

Права за ползване

Общи положения

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" е адвокатско дружество учредено съгласно Закона за адвокатурата на Република България и е регистрирано в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия. Всички препратки в тази интернет страница към „Адвокатско дружество Димов и Ташев", „Димов и Ташев" или „Фирмата" следва да се считат отнасящи се към Адвокатско дружество "Димов и Ташев".

Списък на съдружниците, асоциираните адвокати и други лица ангажирани от Адвокатско дружество "Димов и Ташев" е на разположение в офиса на дружеството в гр. София 1408, ул. „Емил Берсински" № 12, ет. 5. Дейността на адвокатите се контролира от съответните органи и организации, в които членуват.

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" е регистрирано за целите на ДДС с ДДС регистрационен номер BG 175824595.

Политика за поверителност

Адвокатско дружество „Димов и Ташев“ е администратор на лични данни, предоставени от физически лица, и извършва дейностите си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и на свободното движение на тези данни (Общ регламент за защита на данните), с цел да гарантира поверителност и законосъобразна обработка на личните данни на своите клиенти и служители. Вашата поверителност е важна за нас и ние се ангажираме да я защитаваме и спазваме. Поради тази причина приемаме настоящата Политика за поверителност, която предоставя информация какви лични данни се събират от вас в хода на нашата комуникация и предоставяне на нашите услуги, как използваме тези данни и какви права имате съгласно GDPR и как може да упражнявате тези права. Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни е достъпна на уебсайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg.

Определения

Всяко позоваване в настоящата Политика за поверителност на вашите „лични данни“ означава всяка информация, която събираме за вас (като име, възраст, адрес, дата на раждане, образование, информация за вашата работа и т.н.) и въз основа на която можете да бъдат идентифицирани. Като цяло, информация, която ни предоставяте при регистрация за някоя от нашите услуги, е лична информация и ние ще я защитим като такава. Тази Политика за поверителност описва как обработваме вашите лични данни. Когато се позоваваме на „обработка“ на личните ви данни, ние имаме предвид всичко, което правим с вашите данни, включително тяхното събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, изтриване или унищожаване. Спазваме стриктно изискванията на приложимите закони за защита на данните, когато обработваме вашите лични данни.

Информация, която събираме

Адвокатско дружество „Димов и Ташев“ събира данни, за да работи ефективно и да ви предостави по най-добър начин своите услуги. Някои от тези данни се предоставят директно от вас, например когато кандидатствате за работа при нас или ни изпратите запитване на нашата електронна поща, или в лична комуникация. Имате право на избор относно данните, които събираме. Когато бъдете помолени да предоставите лични данни, може да откажете. Но ако решите да не разкриете данни, необходими за предоставяната ви услуга, може да не успеете да я използвате. Ето защо, ние винаги ще Ви информираме за последиците от Вашия отказ да ни предоставите Вашите лични данни. Данните, които събираме, зависят от контекста на вашата комуникация с Адвокатско дружество „Димов и Ташев“. Данните, които събираме, могат да включват следното:

Име и данни за контакт. Ние събираме вашето собствено и фамилно име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и други подобни данни за контакт - за да ви идентифицираме и да се свържем с вас.

Търговско дружество. Ние събираме данни за компанията, която представлявате.

Друга информация, която можете да ни предоставите, например във формуляри за обратна връзка или чрез функцията „Контакти“ на нашият уебсайт.

Как използваме събраната информация

Предоставяне и подобряване на нашите услуги: Използваме данни, за да предоставяме и подобряваме услугите, които предлагаме, и да извършваме основни бизнес операции.

Комуникация. Използваме данни, които събираме, за да комуникираме с вас и да персонализираме комуникацията си с вас. Например, можем да се свържем с вас по телефона или по имейл, за да получим повече информация за вашето запитване и да ви изпратим персонализирана оферта.

Правно основание за обработка на личните ви данни

Съгласие: Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето изрично съгласие, което Вие предоставяте, като ни изпращате запитване от формата за контакт или ни изпращате автобиография, за да кандидатстване за работа при нас. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време чрез информацията за контакт, включена в раздела „Контакти“ в края на тази Политика за поверителност. Ако решите да оттеглите съгласието си, това не означава, че обработването на вашите лични данни, преди да сте оттеглили съгласието си, е било незаконно. Ако решите да оттеглите съгласието си за обработката на личните ви данни за доставка на нашите услуги, ние вече няма да можем да си сътрудничим с вас.

Правни задължения: Вашите лични данни също се обработват в определени ситуации, за да може Адвокатско дружество „Димов и Ташев“ да спазва своите законови задължения съгласно приложимото законодателство, съдебни решения или решения, взети от властите.

Информация, която споделяме

Ние не разкриваме лична информация, която събираме за вас, освен както е описано в настоящата Политика за поверителност или в отделни известия, предоставени във връзка с дейности.

• Споделяме вашите лични данни с ваше съгласие или за предоставяне на услугите, които сте поискали от нас или сте ни упълномощили да предоставяме.

• Споделяме лични данни с доставчици или агенти, работещи от наше име за целите, описани в настоящата Политика за поверителност.

• Освен това можем да разкрием информация за вас (i) ако това се изисква от нас по закон; (ii) на правоприлагащите органи или други държавни служители въз основа на законно искане за разкриване; и (iii) когато смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на увреждане или финансова загуба или във връзка с разследване на подозрения за или действителна измама или незаконна дейност.

• Когато вашите лични данни се прехвърлят в трети държави (извън Европейския съюз), ние се уверяваме, че има решение за адекватно ниво на зашита, прието от Европейската комисия. Ако такова решение не е приложимо, ние винаги ще сключваме с получателя на данни споразумение за защита на данните, което осигурява адекватно ниво на защита на вашите лични данни, включително чрез включване на стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия.

• Администраторите на лични данни, на които Адвокатско дружество „Димов и Ташев“ може да прехвърля лични данни, също включват:

- КЗЛД (Комисия за защита на личните данни)

- КЗП (Комисия за защита на потребителите)

Вашите права и избори

Съгласно приложимите закони за защита на данните имате права, за които трябва да ви информираме. По-долу представяме списък с правата, които можете да упражнявате по всяко време, като се свържете с нас. Информацията за контакт може да бъде намерена в края на тази Политика за поверителност в раздела „Контакти“.

• Право на достъп: можете да ни попитате по всяко време каква информация съхраняваме за вас и как я обработваме. Можете да ни поискате копия на вашата лична информация. Ще ви предоставим информацията безплатно, освен ако вашите заявки се повтарят в кратък период от време, в които случаи ще наложим разумна такса;

• Право на поправка: можете да поискате да коригираме вашите лични данни, ако смятате, че са неточни. Можете да поискате от нас да попълним вашата информация, ако смятате, че е непълна;

• Право на изтриване: можете да поискате да изтрием вашите лични данни при определени обстоятелства, например, ако смятате, че няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Моля, имайте предвид, че може да откажем да изтрием вашите данни, ако сроковете за съхранение на съответните лични данни все още не са изтекли.

• Право да оттеглите своето съгласие: Можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на вашите данни.

• Право на ограничение на обработването: Имате право да поискате от нас да спрем да използваме вашата информация за определен период от време при определени обстоятелства, например, ако смятате, че не правим това законно.

• Право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка: имате право да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения. Винаги ще Ви информираме, ако автоматизираното вземане на решения на Вашите лични данни води до вземане на решения, които могат да засегнат законните Ви права или да имат подобен ефект върху Вас. В такива случаи ще имате право да поискате човешка намеса в процеса на вземане на решения.

• Право на преносимост на данните: Имате право да поискате да прехвърлим информацията, която сте ни предоставили, на друг администратор на данни или да ви я предоставим. Правото се прилага само ако обработваме информация въз основа на вашето съгласие или за изпълнението и сключването на договор и обработката е автоматизирана.

• Право на възражение: можете да възразите срещу нас, че обработваме вашите лични данни, ако обработването е част от нашите обществени задачи или е в наш легитимен интерес, включително профилиране, освен ако не докажем наличие на правен интерес. Винаги можете да възразите, ако обработката е за целите на директния маркетинг. Ако вашата заявка поставя Адвокатско дружество „Димов и Ташев“ в нарушение на приложимото законодателство, ние можем да откажем да го изпълним. Имаме един месец да отговорим на вашето искане. Понякога може да се наложи да удължим този срок с още два месеца, ако молбата ви е много сложна или сме претоварени от броя на получените молби. Ще Ви уведомим своевременно дали ще се прилага удължаване.

Съхранение на лични данни

Ние съхраняваме лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на услугите, които сте поискали, или за други основни цели, като спазване на нашите законови задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения. Общата продължителност на съхраняването на лични данни и документи на клиенти / потенциални клиенти, транзакции и сделки е 5 (пет) години след приключване на сделката и прекратяване на отношенията с клиента Ако сте дали съгласие за обработката на вашите лични данни, Адвокатско дружество „Димов и Ташев“ ще обработват вашите лични данни за конкретната цел, докато не оттеглите съгласието си. Когато необходимостта от обработка на вашите лични данни вече не се прилага и зададените срокове за съхранение изтичат, ние ще изтрием личните ви данни по сигурен начин.

Как защитаваме личната информация

Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личната информация, която предоставяте, срещу случайно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, изменение, достъп, разкриване или използване. Вашите лични данни се съхраняват на сървъри на Адвокатско дружество „Димов и Ташев“, където са защитени с всички съвременни и годни за целите стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита - противопожарни стени, антивирусни програми, криптиране на данни и др. Актуализираме и тестваме нашата технология за сигурност на постоянна основа. Адвокатско дружество „Димов и Ташев“ гарантира, че достъпът до вашата лична информация се предоставя само на служители, които трябва да я обработят, за да изпълнят работните си задачи, и че те спазват поверителност в съответствие с приложимите политики и процедури на Адвокатско дружество „Димов и Ташев“. Освен това ние обучаваме нашите служители по въпросите, свързани с важността на поверителността и поддържането на поверителността и сигурността на вашата информация. Ние се ангажираме да предприемем подходящи дисциплинарни мерки, за да осигурим личната отговорност на нашите служители във връзка със защитата на личните ви данни.

Надзор и спазване

Ако сте недоволни от начина, по който сме използвали вашата информация или ако смятате, че вашата информация е била обработена в противоречие с приложимите правила и разпоредби за защита на данните, можете да се свържете с нас. Можете също така да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните в държавата, в която пребивавате, държавата, в която работите, или държавата, в която сте се намирали, когато е настъпило предполагаемото нарушение на вашите права. Компетентният орган в България е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Контакти

Ако имате някакви въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност, искате да упражните правата си или искате да актуализираме информацията, която имаме за вас или вашите предпочитания, моля, свържете се с нас на: Адрес: ул. „Емил Берсински“ № 12, ет. 5 1408 София, България Телефон: +359 2 950 38 00 Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Условия

Информационните материали и мнения, поместени на тази интернет страница са за обща информация, не представляват правен или друг професионален съвет, и не следва да се свързват или третират като заместник на специален съвет, отнасящ се за конкретни обстоятелства. Адвокатско дружество "Димов и Ташев" не поема отговорност за вреди, които могат да настъпят при доверяване на информация публикувана на тази страница.

Постигнати предходни резултати по казуси и възлагания не гарантират подобен изход при подобни и/или аналогични такива.

Отделни части от тази интернет страница съдържат препратки към други интернет страници, както и други страници могат да съдържат препратки към тази. Адвокатско дружество "Димов и Ташев" не е отговорно за съдържанието на тези страници.

Тази интернет страница е създадена за Адвокатско дружество "Димов и Ташев" и съдържа материали, чиято цел е да представят професионалното обслужване на фирмата.

Авторски права и сродни на тях права

Освен ако друго не е посочено Адвокатско дружество "Димов и Ташев" притежава авторски права върху материалите публикувани на тази интернет страница. Вие можете да правите копия на публикуваните материали, които представляват интерес за вас за собствени нужди, а също можете да предоставяте копия за информационни цели, но само в случай, че това е безплатно и копията не представляват обособена част от интернет страницата. Когато правите копие за себе си или за другиго, съдържанието на публикувания материал и бележката за авторство трябва да останат непроменени, вашето съобщение за съдържанието не трябва да бъде заблуждаващо или неточно, а копие на бележката за авторство трябва да придружава всички материали, които предоставяте на трети лица. Нямате право да създавате препратки (link) към която и да е част от нашата интернет страница, без предварително писмено съгласие, което може да бъде поискано чрез нашата електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Забранена е всякаква друга употреба на материалите публикувани на тази интернет страница без предварително писмено съгласие на Адвокатско дружество "Димов и Ташев".

Застраховка професионална отговорност

Адвокатско дружество "Димов и Ташев", както и всички асоциирани адвокати имат застраховка професионална отговорност. Повече подробности могат да бъдат получени от съдружниците.