Menu

Капиталови пазари, Корпоративни финанси и ценни книжа

В днешно време бизнесът има нужда от професионално и квалифицирано съдействие с адекватен капацитет, ресурс и опит, за да си осигури успех. Новоприетите правила в резултат на присъединяването на България към Европейския съюз, както и интензивното навлизане на Общностното право в сферата на корпоративното управление, означава по-голяма сложност и сериозни последици при неспазване и несъобразяване с правния режим. В Адвокатско дружество Димов и Ташев ние притежаваме знания, способности и опит да съветваме бизнеса по въпроси от сферата на корпоративните финанси, както и ценните книжа. Нашето познаване на структурата и практиката на Комисията за Финансов Надзор (КФН), съчетано с практиката ни по корпоративно управление, ни дават възможност да подпомагаме нашите клиенти в изпълнението на всички законови изисквания и същевременно - да се възползват от всяка една възможност.

Нашите адвокати имат опит в корпоративни финансови сделки, включително:

  • Допускане до и отписване от регулиран пазар на ценни книжа;
  • Транзакции с отделяне на дружества;
  • Търгово предлагане на ценни книжа;
  • Регистрирани предложения за замяна на ценни книжа;
  • Преструктуриране на дългове;
  • Първично и последващо публично предлагане;
  • Конвертируеми дългови предлагания.

В допълнение, ние предлагаме съвети съгласно изискванията за периодични отчети по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и откриване на емисии, емисии за вътрешно търгуване и различни аспекти и въпроси свързани с КФН.