Menu

Процесуално право и арбитраж

Адвокатско Дружество Димов и Ташев има установена практика в областта на разрешаването на търговски спорове. Нашият екип от адвокати има опит във всички сфери на разрешаване на спорове - съдебни процеси, арбитраж, както и алтернативно разрешаване на спорове - медиация и др.

Ние разбираме, че всеки спор е уникален, тъй като се влияе от разнообразни условия, променливи, проблеми и най-вече - цели на клиента. Където и когато е подходящо, ние използваме средства и инструменти, различни от съдебния и арбитражния процес, например медиация, с цел да разрешим спора по начин, който съответства в най-голяма степен на стратегията и търговските цели на нашия клиент.

В трансграничните сделки, конфиденциалността и желанието за наднационален форум, често означават, че арбитражът е най-добрия път за разрешаване на спорове. Съответното арбитражно споразумение трябва да бъде оформено по начин, който кореспондира със специфичните аспекти на сделката и потенциалните въпроси на арбитражния процес.

Нашата основна цел е да помогнем на нашите клиенти да избегнат спора. В случай, че това е невъзможно, ние сме способни да разгърнем целия потенциал на фирмата в посока капацитет, ресурс и опит, за да защитим интереса на нашия клиент в максималната възможна степен.

В частност, опитът на нашите адвокати е фокусиран в следните области:

  • Процесуално представителство по съдебни спорове пред всички съдебни инстанции на територията на Република България. Това включва - граждански, търговски, трудови, административни и други съдебни процедури;
  • Арбитражни спорове пред национални арбитражи като Арбитражния съд при Българска Търговско - Промишлена палата (БТПП) и други, а също така и международни Арбитражи;
  • Алтернативно разрешаване на спорове - напр. медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове.