Menu

Регулаторни режими

В зависимост от своята специфика, бизнесът на нашите клиенти може да стане обект на регулиране съобразно български норми от регулаторен характер. Търговските дейности в областта на банкирането, застраховането, капиталовия пазар, медиите и телекомуникациите и др. неизбежно извикват необходимостта от осигуряване на всички необходими разрешения, одобрения и т.н., както и осигуряване на продължително съответствие с приложимия регулаторен режим.

С оглед разнообразната търговска дейност на своите клиенти Адвокатско Дружество Димов и Ташев развива стабилна регулаторна практика, ориентирана към техните нужди с една основна цел - да осигури успешното функциониране на бизнеса в съответната област.

Някои от основните регулаторни сфери на практиката, където нашата фирма е активно ангажирана, са следните:

  • Комисията за финансов надзор (КФН) - Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и контрол на финансовата система. КФН регулира капиталовия пазар в България (включително всички дружества, чиито акции се търгуват там), банковата система, както и застрахователната сфера;
  • Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) - КЗК е овластена да прилага Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите. Сферата на действие на КЗК обхваща всички молби за установяване на нарушения на свободната конкуренция, а също така и отразяване на концентрация на икономически дейности. Комисията упражнява контрол за законосъобразност на решенията, действията или бездействията на възложителя в процедура за възлагане на обществени поръчки или концесии;
  • Съвет за електронни медии (СЕМ) - СЕМ е независим специализиран орган, регулиращ радио и телевизионните дейности чрез издаване и/или регистрация на лицензии за радио и телевизионна дейност и контрол на дейността на доставчиците на медийни услуги;
  • Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) - КРС реализира държавната политика в сферата на телекомуникациите и пощенските услуги и като такава ѝ е поверена регулацията и контрола на осъществяването на електронни съобщения;
  • Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) - КЕВР осъществява държавния контрол върху дейностите в енергийния и воден сектор - тя е отговорна за регистрацията/лицензирането на всички енергийни оператори, а също така и осъществява надзор на издадените лицензии;
  • Българска агенция за инвестиции (БАИ) - БАИ е държавна агенция, която сертифицира чуждестранните инвеститори и е упълномощена да насърчава инвестициите съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, включително и чрез сертификати за инвеститори 1-ви и 2-ри клас.