Menu

Публично и административно право

Докато реализират своята търговска дейност, клиентите неизбежно си взаимодействат с централната власт (държавни и правителствени органи, агенции и институции), както и с местната власт (общини и др.), поради което предоставянето на стабилен правен съвет по публично- и административноправни въпроси е от съществено значение за гладкото развитие на бизнеса на нашите клиенти.

Адвокатско Дружество Димов и Ташев притежава капацитет, опит и ресурс да консултира своите клиенти по широка гама от публично и административно правни въпроси. Някои от тях включват:

  • Цялостно и текущо представителство пред съответните държавни органи - Национална агенция за приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ), министерства - Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването, Министерство на външните работи, Агенция Митници и др.;
  • Представителство пред съответните органи на местната власт - общини, териториални дирекции по приходите, териториалните звена на общественото осигуряване и др.;
  • Цялостно представителство пред съответните съдебни институции - Административните съдилища и Върховен Административен съд (ВАС).