Dimov&Tashev Law Firm

Адвокатско Дружество Димов и Ташев има установена практика в областта на разрешаването на търговски спорове. Нашият екип от адвокати има опит във всички сфери на разрешаване на спорове - съдебни процеси, арбитраж, както и алтернативно разрешаване на спорове - медиация и др. 

Ние разбираме, че всеки спор е уникален, тъй като се влияе от разнообразни условия, променливи, проблеми и най-вече - цели на клиента. Където и когато е подходящо, ние използваме средства и инструменти, различни от съдебния и арбитражния процес, например медиация, с цел да разрешим спора по начин, който съответства в най-голяма степен на стратегията и търговските цели на нашия клиент. 

В трансграничните сделки, конфиденциалността и желанието за наднационален форум, често означават, че арбитражът  е най-добрият път за разрешаване на спорове. Съответното арбитражно споразумение трябва да бъде оформено по начин, който кореспондира със специфичните аспекти на сделката и потенциалните въпроси на арбитражния процес. 

Нашата основна цел е да помогнем на нашите клиенти да избегнат спора. В случай, че това е невъзможно, ние сме способни да разгърнем целия потенциал на фирмата в посока капацитет, ресурс и опит, за да запазим интереса на нашия клиент в максималната възможна степен. В частност, опитът на нашите адвокати е фокусиран в следните области: 

 

• Процесуално представителство по съдебни спорове пред всички съдебни инстанции на територията на Република България. Това включва - граждански, търговски, трудови, административни и други съдебни процедури;

 

• Арбитражни спорове пред национални арбитражи като Арбитражния съд при Българска Търговско - Промишлена палата (БТПП) и други, а също така и международни Арбитражи;

 

• Алтернативно разрешаване на спорове - напр. медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове.