Dimov&Tashev Law Firm

Адвокатско дружество Димов и Ташев действа като правен консултант на някои от водещите частни и публични инвестиционни фондове, предоставяйки правна помощ и съдействие при осъществяване на тяхната дейност. Услугите, които предлагаме са в широк спектър и се разширяват, за да посрещнем нуждите и предизвикателствата пред нашите клиенти, новите правила и закони, както и световните събития. Услугите, които предлагаме включват:

 

? оценка, структуриране и договаряна на условията на инвестициите - частни инвестиции (миноритарни и мажоритарни пакети), изходни транзакции (стратегически продажби, рекапитализация, първоначално публично предлагане (ППО), сделки на сливания и придобивания, джойнт-венчъри (joint ventures), продажба на дялове, акции и активи);

 

? създаване на креативни и иновативни структури, които да подпомагат инвеститорите за да предвидят и да се ориентират в динамичната бизнес среда;

 

? утвърдена практика при консултиране на частни и публични инвестиционни фондове, съсредоточени на местния пазар;

 

? консултиране на клиентите по регулаторни и данъчни въпроси относно тяхната структура и образуване, също както и във връзка с целия техен инвестиционен портфейл и въпроси от трудовоправен характер;

 

? създаване и учредяване на бизнес структури, както и дружества със специално предназначение от името на клиентите;

 

? консултиране на комплексно структурирани продукти, транзакции по често използвани от клиенти суопови и деривативни продукти съгласно стандарта на Международната асоциация по суопове и деривативи (International Swaps and Derivatives Association (ISDA)).