Dimov&Tashev Law Firm

Димитър Димов

съдружникГодина на дипломиране: 2003 г.

Области на практика: Преобразувания (Вливания и Придобивания), Корпоративно (Дружествено) право, Частни инвестиции, Търговско право, Телекомуникации, Разрешаване на спорове.

Димитър Димов практикува в областта на търговското и корпоративното право. Акцент в работата му са презгранични преобразувания (вливания и придобивания), международни джойнт-венчъри (joint ventures), частни инвестиции и привлечен капитал. Понастоящем, клиентите с които работи са в областта на технологиите, медиите и комуникациите, банковия сектор, недвижимите имоти и енергетиката, също както и редица инвестиционни компании. Димитър е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”, следвал е в Университета Фрибург (Fribourg), Швейцария, а също така е бакалавър по Приложна лингвистика (Английски и Японски език) от Великотърновския университет ”Св. Св. Кирил и Методий”. Димитър Димов е член на Софийска адвокатска колегия.

Радослав Ташев

съдружник

Година на дипломиране: 2002 г. 

 

Области на практика: Гражданско право, Договори, Недвижими имоти, Конкурентно право и Чуждестранни инвестиции.

 

Радослав Ташев е консултирал инвестиционни компании и фондове. Специализирал се е в разработката на проекти и е взаимодействал с международни инвеститори по време на работата си като правен експерт към Българската Агенция за инвестиции. Радослав Ташев е консултирал инвеститори относно установяването и разработването на техния бизнес и текуща дейност в България, като в това си качество е осигурявал контакт и взаимодействие с други държавни институции. Понастоящем, работата му е съсредоточена в областта на недвижимите имоти, търговията, възобновяемите енергийни източници и инвестиционните структури. Радослав е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийска адвокатска колегия.

Катерина Партенова

Асоцииран адвокат

Година на Дипломиране: 2009 г.

 

Области на практика: Недвижими Имоти, Технология, Медия и Комуникации, Регулаторни въпроси.

 

Катерина Партенова има практика в областта на недвижимите имоти и нотариалното право. Тя е магистър по право (LL.M.) от  Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийска адвокатска колегия. Катерина консултира международни компании в областта на медиите и комуникациите, с подчертан акцент в областта на регулаторното съответствие - конкуренция, комуникации и пр. Понастоящем, Катерина представлява международни клиенти пред Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Съвета за електронни медии (СЕМ), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) по редица възлагания от регулаторно естество - лицензиране, разрешения и др.

Милена Цоневска

Асоцииран адвокат

Година на Дипломиране: 1995 г.  

 

Области на практика: Интелектуална собственост, Трудово право, Публично и Административно право.

 

Милена Цоневска е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" от 1995г. и е член на Софийската адвокатска колегия от 1997г. Специализирала е във Виенския университет (Vienna University) в дисциплината "Правна и Институционална Рамка на Европейския съюз" през 2000г. Милена Цоневска е дипломиран патентен представител (оторизиран представител по индустриална собственост) и е вписана в Регистъра на Представителите по Индустриална Собственост към Патентното Бюро на Република България под Рег. No 287 с правоспособност относно изобретения и полезни модели, както и марки, географски означения и индустриален дизайн. 

Александър Краварски

Асоцииран адвокат

Година на Дипломиране: 1995 г.

 

Области на практика: Процесуално представителство и Арбитраж, Публично и административно право.

 

Александър Краварски е дипломиран магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" от 1995г. и е член на Софийска адвокатска колегия от 1997г. Той има опит в областта на разрешаване на търговски спорове - процесуално представителство, арбитраж, както и алтернативно разрешаване на спорове пред всички съдебни инстанции в България - граждански, търговски, административни, също както и арбитражни спорове пред национални арбитражни тела като напр. Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и др.

Деница Динева

Административен мениджър

Година на Дипломиране: 2012 г.

 

Области на практика: администриране на офиса, връзки с клиенти, счетоводство.

 

Деница Динева е дипломант по специалност право в Софийски Университет "Св. Климент Охридски". Тя отговаря за администрирането на Адвокатско дружество Димов и Ташев - администриране на офиса, връзки с клиенти, контрагенти и пр., изготвяне и обработка на счетоводната документация на дружеството.