Dimov&Tashev Law Firm

22 Януари, 2013 | Актуални промени в данъчното законодателство

 

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

 

Промени във връзка с определяне на авансовите вноски:

 

  • Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.
  • Освободени от авансови вноски са данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300хил. лева.
  • Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби от над 300 хил. лева до 3 млн. лева за предходната година.
  • Месечни авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби превишават 3 млн. лева.
  • Авансовите вноски за текущата календарна година се декларират с годишната данъчна декларация за предходната календарна година.

 

Промяна на срока за внасяне на данъка върху разходите

 

От 01 януари 2013 г. данъкът върху разходите в размер на 10% ще се определя на база на годишна данъчна основа и ще се заплаща еднократно в срок до 31 март на следващата календарна година.

 

 

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

От 1 януари 2013 г. се въвежда 10 % данък върху доходите от лихви по депозитни банкови сметки. С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки. Данъкът ще се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. При авансово изплащане на дохода от лихви по депозитни сметки на местни физически лица, същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

 

 

ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

Променени са условията и правилата за фактуриране на данъка върху добавената стойност с цел ясно да се посочи държавата членка, чиито правила за фактуриране се прилагат. Направени са изменения по отношение на трансграничните и националните доставки, както и на електронното фактуриране. Фактурите на хартиен носител и електронните фактури следва да се третират равнопоставено, независимо от избора на данъчно задълженото лице. В тази връзка е създаден и нов чл. 111а, според който документирането на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка се извършва по реда на глава единадесета от ЗДДС, когато данъкът за доставката е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което са изпълнени едновременно следните условия:

  • лицето е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена доставката, или при липса на предходните две условия, когато лицето има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
  • лицето не е установено в държавата членка, на чиято територия е мястото на изпълнение на доставката или неговият постоянен обект в тази държава членка не взема участие в доставката.

Електронните фактури и електронните известия към тях се смятат за издадени на датата, на която доставчикът или друго лице, действащо от негово име, предостави фактурите и известията към фактурите, така че да могат да бъдат получени от клиента.

От 2013 г. се въвежда единна данъчна сметка за фирмите и физическите лица, а с нея и единно платежно нареждане, с което ще се заплащат всички публични задължения. Всяка фирма или гражданин може по електронен път да провери дали има неуредени плащания към държавата за данък общ доход, корпоративен данък, ДДС, социални осигуровки. Сайтът на Националната агенция за приходите (НАП) предлага тази нова електронна услуга. Данните за задълженията ще са достъпни за всеки, който има персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.

Нови ДДС правила в ЕС.  Промените предвиждат фактурите на хартиен носител и електронните фактури да се третират равнопоставено. Това ще позволи на компаниите да изберат най-доброто решение за фактуриране за тях. Новото правило може да спести на бизнеса в Европа до 18 милиарда евро годишно от намалени административни разходи. С промените страните-членки на ЕС ще могат да позволят на малките фирми с оборот до 2 милиона евро да декларират или изплатят дължимия от тях ДДС едва когато получат или направят плащанията си, а не както досега, когато издават фактурата.