Dimov&Tashev Law Firm

13 Август, 2012 | Актуални промени в Закона за акцизите и данъчните складове

С приетия на 17 юли 2012 г. (Обнародван ДВ- 54/2012 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС) се въвеждат някои нови принципни положения, с които се цели реализация на концепцията за контрол на течните горива чрез изграждане на Информационна система на Агенция „Митници" и Информационна система за „Контрол на горивата" на Национална агенция за приходите (НАП). Целта е да се разработи интегрирана информационна система, която да обхваща всички акцизни стоки- Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС).

 

С измененията в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) се създава възможност за данъчно задължените лица да подават по електронен път заявления, искания, уведомления, отчети за бандероли и др. Въвежда се задължение за лицата да подават по електронен път акцизните данъчни документи, известията към тях и документите, свързани с доказване предназначението на акцизните продукти, за които се прилагат намалени акцизни ставки. Включени са допълнителни полета в задължителните реквизити на акцизния данъчен документ, което дава възможност на органите по приходите да проследяват  предназначението и мястото на доставка на освободените за потребление акцизни стоки. Като е предвидено данъчните документи да се издават на хартиен носител само в случаите, когато поради извънредни обстоятелства информационната система на Агенция „Митници" не функционира.

 

В Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗАДС са предвидени изменения и допълнения и в Закона за данък върху добавената стойност. Въвежда се задължение за всяко данъчно задължено лице - доставчик или получател по доставка на течни горива, да подава в НАП данни по електронен път за доставеното/полученото количество течно гориво, като получената информация в НАП ще се предава на Агенция „Митници". От задължението за подаване на данни са изключени лицата, извършващи доставки/продажби чрез издаване на фискална касова бележка, както и лицата доставчици, издаващи данъчен документ по смисъла на ЗАДС.

 

Въвежда се задължение за лицата, които за целите на независимата си икономическа дейност извършват зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива, чрез средства за измерване на разход да регистрират и отчитат зареждането чрез фискална касова бележка, както и да предават данни дистанционно на НАП.

 

Във връзка с въведената положителна акцизна ставка върху природния газ (в сила от 1 юни 2012 г.) е разширен кръгът на лицата, които подлежат на задължителна регистрация по закона, а именно лицата, които извършват продажби на природен газ за моторно гориво. Посочени са изискванията, на които лицата трябва да отговарят за издаване на удостоверението за регистрация. С оглед на въведените различни акцизни ставки в зависимост от предназначението на природния газ са въведени определения на понятията „битови нужди" и „стопански нужди".

 

Предвидено е изменение на чл. 108а ЗАДС, с което се намалява размера на глобите и имуществените санкции за лицата, които продават цигари без издадено разрешение за тази дейност. Това са санкции, които се налагат на физически и юридически лица, които предлагат и продават тютюневи изделия без получено разрешение за търговия с тях, но по своята същност това са тютюневи изделия с валиден бандерол, за които е заплатен дължимият акциз. Разширен е и съставът на чл. 123, ал. 6 ЗАДС, с който се определят наказанията за нарушенията, свързани с алкохолни напитки или тютюневи изделия, облепени с надпис DUTY FREE.

 

Във връзка с прекратяване на съществуващото различно третиране на недвижими имоти, които се намират на територията на България и тези на територията на друга държава- членка при определяне на данъка върху наследството, в резултат на което се нарушава свободното движение на капитали, се въвеждат изменения и в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).