Dimov&Tashev Law Firm

11 Април, 2012 | Актуални промени в Закона за търговския регистър

С приетия на 14 март 2012 г. (Обнародван ДВ - 25/2012 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР) се въвеждат някои нови принципни положения, с които се цели облекчаване и ускоряване на регистърното производство, а също така се дава изрична правна уредба на спорни въпроси относно пререгистрацията на съществуващите и непререгистрирани търговци.

 

Посредством нова алинея 5 на чл. 22 от Закона за търговския регистър (ЗТР), считано от 1 юни 2012 г. се предвижда когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията  да дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността, а не да постановява отказ, каквато е процедурата понастоящем.

 

Указанията за отстраняване на нередовността следва да се оповестяват по електронната партида на търговеца, а когато е подадено заявление за регистрация на търговец - на електронната страница на агенцията, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. В този случай, Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез подаване на заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31 ЗТР, като длъжностното лице ще постановява отказ, в случай че тези указания не са изпълнени до изтичането на три работни дни от предоставянето им.

 

Във връзка със съществуваща празнота в ЗТР относно статуса на търговците, поискали пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 ПЗР на ЗТР (31 декември 2011 г.), на които е отказана такава с влязъл в сила акт на Агенцията по вписванията, се предвижда приравняването им на търговците, които не са поискали пререгистрация. Едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, които имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се считат за заличени от 1 януари 2012 г., а съдът по регистрацията архивира фирмените им дела. Дейността на търговските дружества и кооперациите, които имат влязъл в сила отказ за пререгистрация се прекратява на 1 януари 2012 г. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат да подават и молби за обявяването им в несъстоятелност.

 

С промените в § 5а ПЗР на ЗТР не само всяко заинтересовано лице, но и законният представител на търговец по § 5, ал. 2 ПЗР на ЗТР може да подаде до съда по последната регистрация заявление за пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговското дружество и кооперация по § 5, ал. 2 ПЗР на ЗТР, за определяне на ликвидатор и срок за ликвидация, за определяне на възнаграждение на ликвидатора, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация.

 

С новите алинеи 2, 3, 4 и 5 на § 5а ПЗР на ЗТР се уреждат и въпросите относно фирмата, клоновете и ЕИК на пререгистриращите се по новия ред на § 5а от ПЗР на ЗТР търговски дружества и кооперации. При пререгистрация търговецът се вписва с досегашната си фирма. Едновременно с пререгистрацията на търговеца се извършва и пререгистрация на всичките му клонове. При пререгистрация търговците се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става ЕИК на търговеца.