Dimov&Tashev Law Firm

01 Януари, 2012 | Актуални изменения в данъчното законодателство

 

В края на 2011 г. бяха приети изменения в основните данъчни закони третиращи преките и косвени данъци, акцизите, както и процедурата на данъчно облагане, които биха могли да се резюмират в следните няколко групи:

 

 

Изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

 

Едно от най-важните изменения в Закона за данък върху добавената стойност е промяната във времево отношение на режима на облагане с ДДС на доставките свързани със земя и сгради и по-точно: учредяването или прехвърлянето на правото на строеж. Съгласно досегашната редакция на чл. 45, ал. 2 от ЗДДС, учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смяташе за освободена доставка до момента на завършване в груб строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля това право. С приемането на последните изменения в ЗДДС, този момент е изтеглен напред във времето, поради което учредяването или прехвърлянето на право на строеж понастоящем се смята за освободена доставка до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля то - т.е. след издаване на разрешение за строеж на дадена сграда, всякакви вещно-прехвърлителни действия с правото на строеж ще подлежат на облагане с ДДС.

 

Наред с това са приети съществени изменения и по отношение регламентацията на особените случаи за определяне на данъчната основа: от приложното поле на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС въвеждащо изискването за минимален размер на данъчната основа на доставката, която да не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена - от данъчната основа при вноса, са извадени случаите на (1) земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови, както и (2) нови сгради или на части от тях и прилежащия им терен, като по този начин правилото на чл. 27, ал. 1 има приложение вече само по отношение на доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 от ЗДДС.

 

 

Изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 

Посредством промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предвижда изменение на глава двадесет и седма „а", във връзка с административното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз, в областта на събирането на вземания от данъци и такси, посредством което се въвежда Директива 2008/55/ЕО. Сътрудничеството се изразява в правото на една запитваща държава-членка (за случаите и при условията, определени в директивата), да отправи искане за информация, уведомяване, събиране и обезпечаване на вземания, както и задължението на запитаната държава-членка да извърши всички необходими действия в тази връзка.

 

Въз основа на тези промени се разширява приложното поле на взаимната помощ при събиране на публични вземания от данъци и такси, както и на адресатите, по отношение на които ще се извършва взаимната помощ - всички физически и юридически лица, както и всички правноорганизационни форми на сдружения, установени на територията на Европейския съюз.

 

 

Изменения в Закона за акцизите и данъчните складове

 

Главните промени в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани със следното:

  • повишаване на акцизните ставки върху газьола и керосинаи въвеждане на положителна акцизна ставка върху природния газ;
  • определения за „митнически режим с отложено плащане или митническо направление" и „внасяне на акцизни стоки", с което се цели да се постигне уеднаквяване на терминологичния апарат, който въвежда Директива 2008/118/ЕС относно общия режим на облагане с акциз.

 

 

Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

Основните  промени в ЗДДФЛ са насочени главно към поясняване прилагането на закона, попълване на съществуващи пропуски, актуализиране на терминологията и улесняване на данъчно задължените по закона лица:

  • Нова регламентация на облагането на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица;
  • Законова регламентация на задължението за деклариране на доходи в годишен размер над 5000 лв. от разпореждане с финансови инструменти, които са необлагаеми.;
  • Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация на лицата, придобили през годината само доходи от трудови правоотношения, които не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения;
  • Въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки кръгъл лев;
  • Прецизиране на правилата и сроковете приложими за случаите, в които работодателят е задължен да издава служебни бележки за доходите по трудови правоотношения, като наред с това се предвижда и санкция за некоректните работодатели.