Dimov&Tashev Law Firm

30 Ноември, 2011 | Изменения в правната уредба на обществените поръчки

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е изготвен в изпълнение на Концепцията  за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от правителството на 12 януари 2011 г. Основна цел на тази концепция е да се набележат мерки  за подобряване процеса на възлагане на обществени поръчки и да се създадат предпоставки за повишаване ефективността на усвояване на средства от европейските фондове.

 

Предвижда се задължение за възложителите на малки обществени поръчки да публикуват покана към потенциалните изпълнители на портала за обществени поръчки и на своята интернет страница. Всички лица, които проявяват интерес трябва да имат достъп до поканата за не по-малко от 7 дни. Това е регламентирано с измененията на Закона за обществените поръчки приети на второ четене от парламента на 10 ноември 2011 г. С промените се увеличава прозрачността и публичността при възлагане на обществени поръчки.

 

Промените също предвиждат да отпадне задължителното публикуване на обявата за дадена поръчка в Държавен вестник, но възложителят ще трябва да оповести информацията в регистъра на обществените поръчки, който се води от Агенцията за обществени поръчки, а в определени случаи - и в "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Предвижда се Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки да отпадне, а регламентите за тях да бъдат част от закона. По този начин се предполага, че ще бъдат преодолени затрудненията на възложителите при прилагането на множество нормативни актове и различното им тълкуване. Оттук нататък, Агенцията по обществени поръчки ще контролира обявленията за откриване на процедури за поръчки с европейско финансиране, също както и методиката за оценка на офертите, а при някои видове процедури - и решението за откриването им. Очакванията са тази промяна да се отрази както върху законосъобразността на процедурите, така и върху усвояването на средства от европейските фондове. Промените в закона регламентират случаите, в които възложителят ще може пряко да поръча дадена дейност на свързано с него дружество. Това ще бъде възможно само когато кметове на общини възлагат договори за услуги на дружество с такъв предмет на дейност.