Dimov&Tashev Law Firm

13 Януари, 2011 | Новости при преобразуването на търговски дружества

С последните промени в Търговския закон (в сила от 1 януари 2011 г.), се въвеждат следните нови положения в областта на преобразуване на търговските дружества, като основните от тях са, както следва:

 

Законово се предвиди възможността управителните органи на всяко от преобразуващите се дружества да не съставят писмен доклад за преобразуването, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това.

 

Наред с това, се предвижда облекчение за дружество участващо в преобразуване, да бъде освободено от задължението да предостави материалите, необходими за вземане на решение за преобразуването, ако в определен срок, дружеството ги публикува на своята интернет страница, до окончателното произнасяне по заявлението за вписване на преобразуването, или изтичане на срока за подаване на заявлението за преобразуване.

 

 С новата редакция на Търговския закон се предвижда също така при вливане, в случай че приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество (или в случай на вливане на дружество в едноличния собственик на неговия капитал), да не се съставя писмен доклад на управителния орган за преобразуването, да не се извършва проверка на преобразуването, да не се изготвя доклад на проверителя, както и да няма задължение за предоставяне на материалите за преобразуването на общото събрание. В този случай, не се налага вземане на решение за вливане от общото събрание на приемащото дружество, освен ако не по-късно от 5 дни преди датата на общото събрание акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не поискат провеждане на събранието.

 

Започналите процедури по преобразуване на търговски дружества към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, се довършват по досегашния ред, ако договорът за преобразуване е сключен, съответно планът за преобразуване е съставен, преди влизането на закона в сила.