Dimov&Tashev Law Firm

03 Януари, 2011 | Нови изисквания към акционерите в акционерни търговски дружества

С въведените законови промени (ДВ - бр. 101/2010 г.) се определят изисквания относно индивидуализацията на всички акционери на дружеството, насочени към придобиване на собствеността върху поименни акции, както и към момента на обявяване на финансовия отчет на акционерното дружество, или датата на прехвърляне на поименни акции с джиро.

 

Измененията са направени основно в чл. 179 от Търговския закон, с който се регламентира книгата на акционерите. В него се въвежда задължение за дружеството всяка промяна в собствеността на поименните акции или временните удостоверения да се вписва в книгата в 7-дневен срок от представяне на съответните документи съобразно изискванията на закона и устава. Актуален списък на акционерите трябва да бъде обявяван след всяко ново вписване. Прехвърлянето на акции ще има действие спрямо дружеството, само ако след джиросването бъде вписано в книгата на акционерите. Глобата за неизпълнение на тази разпоредба е от 500 лв. до 1000 лв. В срок от три месеца след влизането в сила на това изменение в Търговския закон, притежателите на поименни акции, които не са вписани в книгата на акционерите, се задължават да поискат такова вписване.