Dimov&Tashev Law Firm

18 Октомври, 2010 | Предложения за промени в Закона за Търговския регистър

Предложеният от Министерски съвет в Народното събрание на 18.10.2010 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър въвежда промени в някои от основните принципни положения на закона:

 

Удължава се срокът за пререгистрация на фирмите, който беше тригодишен и изтичаше на 31 декември 2010 г. С предложените промени се дава отсрочка до 30 юни 2011 г., като се предвижда дейността на търговските дружества и кооперации, които не се пререгистрират до 1 юли 2011 г., да се закрива служебно от тази дата, а едноличните търговци и клоновете на чужди компании, съответно - заличени.

 

Друга съществена новост в предложените от Министерски съвет промени е ограничаването на публичния достъп до пълните данни на фирмите. Предлага се Агенцията по вписвания да осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. Достъпът би следвало да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност, а в случай на искане за достъп по електронен път - посредством идентификация чрез електронен подпис или цифров сертификат, издаден от агенцията.