Dimov&Tashev Law Firm

18 Октомври, 2010 | Предложение за промени в Търговския закон относно осигуряване на прозрачност за собствеността на акции в търговските дружества

На 18.10.2010 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, с който се предлага въвеждането на промени целящи осигуряване на прозрачност на информацията относно собствеността на акциите в търговските дружества.  

 

Предложените законови промени регламентират изискванията относно индивидуализацията на всички акционери на дружеството, издало поименни акции, към два изрично определени момента - датата на прехвърляне на поименни акции с джиро или придобиване на собствеността върху такива акции и към момента на обявяване на финансовия отчет на акционерното дружество, приет на годишното общо събрание на акционерите.

 

Изменения се правят основно в чл. 179 от Търговския закон, с който се регламентира института на книгата на акционерите. Чрез въвеждането на нова алинея 2 в чл. 179 се вменява задължение за дружеството при всяка промяна в собствеността на поименните акции или временните удостоверения да вписва в книгата на акционерите това обстоятелство в 7-дневен срок от узнаването му. Както при настоящата уредба, прехвърлянето на акции ще има действие спрямо дружеството, само след като джиросването бъде вписано в книгата на акционерите. Въвежда се и глоба за неизпълнение на разпоредбата за навременно вписване на издаването или прехвърлянето на акции, която е в размер от 500 лв. до 1000 лв.

 

С цел осигуряване на редовна актуализация на данните в търговския регистър относно акционерите, акционерното дружество издало поименни акции, заедно с годишния финансов отчет следва да представи за обявяване в търговския регистър също така и актуален списък на акционерите.

 

В заключителните разпоредби на проектозакона е предвиден преходен срок от три месеца след влизането му в сила, в който срок притежателите на поименни акции, които към момента не са вписани в книгата на акционерите, се задължават да поискат вписване.