Dimov&Tashev Law Firm

13 Юли, 2010 | Проект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

С внесения от Министерски съвет на 13.07.2010 г. проект за изменение на Закона за кредитните институции се въвеждат основните изисквания на Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки - филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (Директива 2009/111/ЕО), чиято цел е да се повиши ефективността на надзора и да се подобри сътрудничеството между компетентните органи в отделните държави членки, които упражняват надзор върху банките, особено по отношение на тези от тях, които извършват дейност в няколко държави членки, както и на банкови групи или финансови холдинги, включващи дружества със седалища в различни държави членки.  

 

Наред с това, се предлага въвеждането на промени, чиято цел е да се подобри законовата уредба за защита на правата на банковите клиенти чрез въвеждане на изрично задължение за банката да уведомява депозанта (съответно кредитополучателя) при промяна на лихвите (а при кредитите - и при промяна на общите разходи), засягаща интереса на клиента.