Dimov&Tashev Law Firm

22 Януари, 2013 | Актуални промени в данъчното законодателство

 

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

 

Промени във връзка с определяне ...

13 Август, 2012 | Актуални промени в Закона за акцизите и данъчните складове

С приетия на 17 юли 2012 г. (Обнародван ДВ- 54/2012 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС) се във...

30 Май, 2012 | Предложени законодателни промени в изпълнителния процес

На 28.03.2012 г. е приет на първо четене от Народното събрание Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД на ГПК). Пр...

11 Април, 2012 | Актуални промени в Закона за търговския регистър

С приетия на 14 март 2012 г. (Обнародван ДВ - 25/2012 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР) се въвеждат някои ...

01 Януари, 2012 | Актуални изменения в данъчното законодателство

 

В края на 2011 г. бяха приети изменения в основните данъчни закони третиращи преките и косвени данъци, акцизите, както и процедурата на данъ...

30 Ноември, 2011 | Изменения в правната уредба на обществените поръчки

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е изготвен в изпълнение на Концепцията  за промени в законод...

13 Януари, 2011 | Новости при преобразуването на търговски дружества

С последните промени в Търговския закон (в сила от 1 януари 2011 г.), се въвеждат следните нови положения в областта на преобразуване на търговскит...

03 Януари, 2011 | Нови изисквания към акционерите в акционерни търговски дружества

С въведените законови промени (ДВ - бр. 101/2010 г.) се определят изисквания относно индивидуализацията на всички акционери на дружеството, насочен...

18 Октомври, 2010 | Предложения за промени в Закона за Търговския регистър

Предложеният от Министерски съвет в Народното събрание на 18.10.2010 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистъ...

18 Октомври, 2010 | Предложение за промени в Търговския закон относно осигуряване на прозрачност за собствеността на акции в търговските дружества

На 18.10.2010 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, с който се предлага ...

13 Юли, 2010 | Проект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

С внесения от Министерски съвет на 13.07.2010 г. проект за изменение на Закона за кредитните институции се въвеждат основните изисквания на Директи...